Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, orderbevestigingen en facturen van Foto-op-Doek, tenzij hiervan schriftelijk door Foto-op-Doek en Klant van af is geweken.
De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening/bevestiging van de bestelling/bestelformulier waarop deze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.
Alle gepresenteerde prijzen op de webshop van Foto-op-Doek zijn inclusief BTW (21%).

2. Eigendomsrecht

De Klant waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal en dat Foto-op-Doek nooit op enige wijze daarop kan worden aangesproken of aansprakelijk kan worden gesteld. Aangeleverde beeldbestanden worden nergens voor gebruikt, tenzij de Klant hier expliciet toestemming voor heeft verleend.

3. Goederen en prijzen

Na aanvraag van offertes: alle offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.
Geleverde goederen blijven eigendom van Foto-op-Doek tot de volledige betaling van het volledige verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen in originele staat te bewaren totdat de volledige betaling uitgevoerd is.

Foto-op-Doek brengt het verschuldigde bedrag eenmalig aan de Klant in rekening. Indien is overeengekomen dat betaling eerst plaats zal vinden na toezending van de factuur of via orderbevestiging met betalingsgegevens, dient de betaling door Foto-op-Doek te zijn ontvangen binnen de termijn die daarvoor op de factuur/orderbevestiging is gesteld, welke termijn niet korter dan 8 werkdagen zal zijn.
Bij ontvangst van factuur: is op de factuur geen betalingstermijn gesteld, dan dient de betaling door Foto-op-Doek ontvangen te zijn binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
Bij overschrijding van de bovengenoemde betalingstermijn is de Klant direct in verzuim, en derhalve is Foto-op-Doek gerechtigd wettelijke (handels)rente over de vordering te berekenen vanaf het einde van de voormelde betalingstermijn, alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten van incasso. In het geval van een consument zal Foto-op-doek de consument eerst een ingebrekestelling sturen met daarin een nieuwe betalingstermijn voor de nakoming.

Indien betaling ook gedurende die nieuwe betalingstermijn uitblijft, is de consument in verzuim en derhalve is Foto-op-doek gerechtigd wettelijke (handels)rente over de vordering te berekenen vanaf het einde van de nieuwe betalingstermijn, alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten van incasso.
Voor prijzen wordt hierbij verwezen naar de website van Foto-op-Doek: www.foto-op-doek.be.

Kortingen of acties zijn enkel geldig bij bestelling van je fotoproducten via de webshop van Foto-op-doek. Afwijkende formaten en speciale vragen genieten geen kortingen.

4. Klachtenmelding

Gelieve klachten zo snel mogelijk te melden via info@foto-op-doek.be met vermelding van het factuur- of ordernummer. Foto-op-Doek zal uiterlijk binnen 3 werkdagen inhoudelijk reageren. Klachten over kwaliteit van een product of transportschade dienen vergezeld te gaan van enkele digitale foto´s ter illustratie van de klacht. Foto-op-Doek kan verzoeken het product waar de klacht betrekking op heeft retour te zenden. Retourzendingen zijn niet voor kosten van Foto-op-Doek.

5. Afhandeling klachten

Indien een klacht door Foto-op-doek als terecht wordt beoordeeld, heeft de klant de keuze uit:
Het produkt waarop de klacht betrekking heeft, wordt met spoed kosteloos opnieuw geproduceerd en uitgeleverd.
De klant ontvangt kosteloos een geschenkbon ter waarde van het produkt waarop de klacht betrekking heeft.
Het aankoopbedrag van het produkt waar de klacht betrekking op heeft, wordt per ommegaande teruggestort op rekening van de ´Klant´.

6. Aangeleverd materiaal

Foto-op-Doek is in de uitvoering van de opdracht altijd afhankelijk van de kwaliteit van het door de Klant aangeleverde beeldmateriaal. Kleurafwijkingen of onscherpte op afdrukken van Foto-op-Doek die aantoonbaar in het oorspronkelijk aangeleverde beeldmateriaal zitten, geven de Klant geen recht op restitutie van aankoopbedragen of gratis herdruk van de bestelde product(en).

7. Totstandkoming van de overeenkomst

De klant geeft opdracht aan Foto-op-Doek tot de vervaardiging van het produkt door het online invullen van het daartoe bestemde bestelformulier op de website van Foto-op-Doek en het daarmee accepteren van de algemene verkoopsvoorwaarden waarnaar op de website van Foto-op-Doek nadrukkelijk wordt verwezen en welke daar tevens in digitale vorm beschikbaar zijn.
De overeenkomst komt tot stand van zodra Foto-op-Doek het ingevulde formulier en de de bijhorende materialen heeft ontvangen.
De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden.

8. Privacybeleid

Klantgegevens zijn niet voor derden beschikbaar. E-mail adressen worden louter gebruikt voor toezending van onze digitale nieuwsbrief.

9. Levering

Indien Foto-op-Doek er om welke reden dan ook niet in slaagt de bestelling te leveren, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk binnen 10 werkdagen bericht. Hij/zij kan de bestelling zonder kosten annuleren. Het (aan)betaalde bedrag wordt per ommegaande teruggestort.

10. Annulering bestelling

Foto-op-doek is gerechtigd om bij het annuleren van online geplaatste en betaalde orders 7,50 euro inclusief btw aan annuleringskosten in rekening te brengen bij de Klant. Geplaatste, maar niet-betaalde orders worden, tenzij anders overeengekomen, niet in productie genomen. De Klant ontvangt 2 x een herinneringsemail van Foto-op-Doek. Indien hierop geen betaling volgt, worden deze orders zonder nader overleg door Foto-op-doek geannuleerd.

11. Algemene aansprakelijkheid en overdracht

Foto-op-Doek is niet aansprakelijk voor schade die voor een Klant voortvloeit uit een overeenkomst, voor zover de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Foto-op-doek is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die de Klant lijdt ten gevolge van het niet of niet tijdig presteren, dan wel de beschadiging, verminking of het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van het materiaal. Daarnaast is Foto-op-Doek voor een tekortkoming niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, wat het geval is indien de tekortkoming niet aan zijn schuld is te wijten, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Foto-op-doek accepteert iedere aansprakelijkheid voor schade, welke is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Foto-op-doek.
Bij schade aan zaken van de Klanten, welke zich onder Foto-op-doek bevinden, ten gevolge van brand/inbraak/diefstal of waterschade, is Foto-op-Doek ondanks een eventuele overmachtsituatie, gehouden om de betreffende schade aan de Klant te vergoeden indien en voor zover hij hiervoor een uitkering ontvangt van zijn verzekeraar. Deze schadevergoeding aan de Klant zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Foto-op-Doek, ten behoeve van de door de Klant geleden schade, van haar verzekeraar heeft ontvangen.
Waar in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt gesproken over het recht van een der partijen op nakoming, ontbinding of schadevergoeding, wordt verondersteld dat aan alle wettelijke vereisten ter zake is voldaan, behoudens voor zover een of meerdere van deze vereisten uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is/zijn uitgesloten.

12. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze algemene verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Stuur naar een vriend


 

Ontvang de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief